tanichitan

News

บัญชีกลางพร้อมขึ้นระบบ New GFMIS Thai เริ่ม 4 เม.ย.นี้

 

น.ส.วารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 เพื่อทดแทนการใช้ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีข้อจำกัดในเรื่องการอัปเดตเวอร์ชันและการบำรุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้ทดสอบระบบ New GFMIS Thai ในการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง จนมั่นใจแล้วว่าระบบงานมีความสมบูรณ์เพียงพอ และไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานผู้เบิก อีกทั้งได้เปิดให้หน่วยงานเข้าทดลองปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ตามข้อมูลจริงของแต่ละหน่วยงาน เพื่อทดสอบระบบงานในภาพรวม ระบบงานเครือข่าย สิทธิในการเข้าใช้งาน และตรวจสอบความพร้อมของระบบสนับสนุน โดยกรมบัญชีกลางจะเปิดระบบ New GFMIS Thai ให้หน่วยงานของรัฐทั่วประเทศเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

“ระบบ New GFMIS Thai เป็นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้การเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลังของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองรับจำนวนผู้ใช้งานในระบบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถสรุปข้อมูลเป็นรายวัน จากเดิมที่สรุปเป็นรายสัปดาห์ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ได้มากขึ้น โดยระบบ GFMIS เดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะเปิดให้ใช้งานจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ หากหน่วยงานผู้เบิกมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ New GFMIS Thai Contact Center 4 ช่องทาง ได้แก่ (1) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2032-2636 (2) Line ID : @gfmiscc (3) e-mail : [email protected] (4) Chat Bot ของ New GFMIS Thai ผ่านเว็บไซต์ https://newgfmisthai.gfmis.go.th ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/stockmarket

You may also like...