tanichitan

News

” 7 หุ้นน่าลงทุน” จากสายอาชีพเด่นในปี 65

KTBST วิเคราะห์แนวโน้มอาชีพที่เป็นที่ความต้องการของตลาดแรงงานไทย หลังข้อมูลกระทรวงแรงงานเผยความต้องการแรงงานล่าสุดเดือนต.ค.64 เพิ่มขึ้นถึง 39% สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย พร้อมคัด 7 หุ้นดี จากสายอาชีพเด่นปี 65 มีตัวไหนกันบ้าง มาดูกัน

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.)เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ( KTBST) เผยแพร่บทวิเคราะห์ “7 หุ้นดี จากสายอาชีพเด่นในปี 65” ระบุว่า จากการศึกษาข้อมูลของกรมจัดหางานในปี 2564 พบว่า ความต้องการแรงงานไทยในรอบ 10 เดือนเพิ่มขึ้นถึง 8 เดือน ลดลง 2 เดือน ล่าสุด ในเดือน ต.ค. ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น +39%YoY สะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ งานในกลุ่มการตลาดซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้, การเงิน, อุตสาหกรรมการผลิต, การบริการ และการส่งออก เป็นที่ต้องการสูง

ความต้องการของตลาดแรงงานปี 2564 เติบโตขึ้นจากปีก่อนมาเกือบตลอดทั้งปียกเว้นเดือน เม.ย. และ ก.ย.2564 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 อัตราผู้ขอรับสวัสดิการทดแทนกรณีว่างงานในครึ่งหลังปี 2564 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและตลาดแรงงาน

 

” 7 หุ้นน่าลงทุน” จากสายอาชีพเด่นในปี 65

 

ในมุมมองนักลงทุนนั้น ความต้องการแรงงานในสายอาชีพนั้นๆสะท้อนการเติบโตของ อุตสาหกรรมต่างที่อ้างอิงอยู่ เราสามารถแบ่งความต้องการแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่าง ๆ ได้ดังนี้

 

อาชีพที่ได้รับความต้องการในตลาดแรงงาน 5 อันดับแรกในกลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ พนักงานด้านการตลาด, พนักงานการเงิน, วิศวกร (ทุกสาย), พนักงานบริการ และเจ้าหน้าที่คลังสินค้า จะเห็นว่าอุตสาหกรรมดังกล่าว มีการขยายตัวของรายได้สูงในปีที่ผ่านมา จึงมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น… เมื่อความต้องในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น เป็นตัวบ่งชี้สำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม

ดังนั้น KTBST จึงคัดหุ้นดีจากสายอาชีพเด่นที่คาดว่าจะมีความต้องการสูงในตลาดแรงงานในปี 2565 ได้แก่หุ้น รายละเอียดดังนี้

 

บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ( EA)
บมจ.ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป ( IIG )
บมจ.เจ มาร์ท ( JMART)
บมจ.สยามแม็คโคร ( MAKRO )
บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์ ( WICE )
บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ ( OTO )
บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ( BLA )

” 7 หุ้นน่าลงทุน” จากสายอาชีพเด่นในปี 65

Sector EV :

 

การใช้ยานยนต์ EV และกระแสการรักษ์โลกเป็นตัวเร่งให้ทุกประเทศต้อง
ลงทุนพลังงานสะอาด ล่าสุดรัฐบาลไทยร่างกฎหมายสนับสนุนทั้งผู้ผลิต
และผู้ใช้งาน หนุนความต้องการในอาชีพเหล่านี้

1. วิศวะกร (เครื่องกล, ไฟฟ้า, เคมี,คอมพิวเตอร์ ฯ)
2. ช่างเครื่องยนต์ และประกอบเครื่องยนต์
3. ช่างทำเบาะและวัสดุตกแต่งภายใน
Top Pick Stock : EA

 

Sector Technology :

 

เทคโนโลยีและการเปลี่ยนพฤติกรรมของคน หนุนการพัฒนา Digital
Platform และเป็นตัวเร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ICT ขณะเดียวกัน
ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ก็ถูกพัฒนาควบคู่กันไปด้วย ก่อให้เกิด
ความต้องการในอาชีพดังนี้…

 

1. วิศวะกรคอมพิวเตอร์, นักออกแบบพัฒนาระบบ
2. วิศวะกรความปลอดภัยไซเบอร์
3. วิศวะกรไฟฟ้าและวิศวะกรโยธา
Top Pick Stock : IIG, JMART

Sector Commerce :

 

ธุรกิจค้าปลีกก าลัง Transform สัดส่วนรายได้จากช่องทาง Online และ
Omni Chanel เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมการพัฒนา Platform การขาย
การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายของลูกค้าเพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเป็น
สิ่งส าคัญและหนุนความต้องการในอาชีพเหล่านี้…

 

1 . นักการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing)
2. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
3. นักพัฒนาระบบและ Platform
Top Pick Stock : MARKO

 

Sector Logistic :

 

การขนส่งทั้งในและต่างประเทศเติบโตตามเศรษฐกิจโลก การเติบโตของ
ธุรกิจ E-Commerce เป็นตัวเร่งปริมาณการขนส่งให้เติบโตอย่างก้าว
กระโดด หนุนอาชีพ…

 

1 . นักวิเคราะห์และจัดการ Supply Chain Logistic
2. นักตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
3. นักบริหารจัดการคลังสินค้า
Top Pick Stock : WICE

 

Sector Call Center :

 

ศูนย์กลางในการติดต่อ ประสานงานในด้านการการขายและการบริการ
ลูกค้า ทุกช่องทาง ทั้งทางโทรศัพท์, Application, Website และอื่นๆ เพื่อ
เต็มเติมการให้บริการหลังการขาย อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการเก็บข้อมูล
ของลูกค้า

 

1 . นักออกแบบพัฒนาระบบและ Platform
2. นักวิเคราะห์ข้อมูล
3. พนักงาน Call center
Top Pick Stock : OTO

 

Sector Insurance :

 

หลังวิกฤติโควิด-19 ยอดขายประกันสุขภาพและประกันชีวิตจะเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ พร้อมกับเบี้ยประกันในอัตราใหม่ที่จะสูงขึ้นหนุนอาชีพ

 

1. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
2. ตัวแทนขายประกันภัย
3. ผู้แนะน าการลงทุน
Top Pick Stock : BLA

You may also like...