tanichitan

News

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น JASIF ป่วน ยืดเยื้อตั้งแต่บ่าย ยังเปิดโหวตไม่ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น JASIF ป่วน ยืดเยื้อตั้งแต่บ่าย ขณะนี้ยังเปิดโหวตวาระ 1.1 1.2 1.3 ไม่ได้ ล่าสุดค้านวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน หวั่นไม่โปร่งใส

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตจัสมิน (JASIF) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2022 โดยบรรยากาศก่อนการประชุม ผู้ถือหน่วยรายย่อยเดินทางมาใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนวันนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยลงทุนในอนาคต

โดยมีสถานะองค์ประชุมครบสมบูรณ์ มีผู้ถือหน่วยเดินทางมาด้วยตัวเอง 584 ราย ถือรวม 233.28 ล้านหน่วย รับมอบฉันทะ 509 ราย ถือรวม 3,374.67 ล้านหน่วย รวม 1,093 ราย รวม 3,607.96 ล้านหน่วย คิดเป็น 45.0995% ของจำนวนหน่วยทั้งสิ้น 8,000 ล้านหน่วย

ตลอดการประชุมผู้ถือหน่วย JASIF ตั้งแต่บ่ายมานี้จนถึงในขณะนี้ 17.00 น. ยังไม่สามารถเปิดโหวตทั้งวาระ 1.1 1.2 1.3 ได้ เนื่องจากผู้ถือหน่วยบางส่วนที่คัดค้านวิธีการลงคะแนน และการนับคะแนน เพราะเกรงว่า จะเกิดความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น และไม่ไว้ใจ บริษัทจัดการกองทุน

ซึ่งขณะนี้บริษัทจัดการกองทุน อยู่ระหว่างการพูดคุยตกลงแนวทางกับผู้ถือหน่วย และชี้แจ้งว่า วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนดังกล่าวนั้นได้ดำเนินการตามกฎเกณฑ์เว็บหวยออนไลน์ เชื่อถือได้เป็นระบบเดียวกันกับที่เคยปฏิบัติกันมาอยู่แล้ว ไม่ควรสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ในตลาด และยืนยันจะลงมติให้ครบทุกวาระ ไม่ล่ม ไม่โมฆะ

อย่างไรก็ตาม ตลอดระหว่างบริษัทจัดการกองทุน สรุปข้อเท็จจริง และความเห็นของบริษัทจัดการกองทุน ในวาระ 1.1 ,1.2,1.3 นั้น มีผู้ถือหน่วยฝั่งเสียงคัดค้าน ยังไม่เห็นด้วย ” การยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า ” พร้อมยื่นข้อเสนอปิดกองทุน คืนมูลค่าสุทธิให้ผู้ถือหน่วย ก่อนกองทุนด้อยค่า หลังจากนั้นจะตั้งกองทุนใหม่ ภายใต้สัญญาใหม่ของ AWN ก็สามารถทำได้

ขณะเดียวกันมีผู้ถือหน่วย ฝั่งที่รับข้อเสนอสัญญาใหม่ เห็นว่า ต้องการเปลี่ยนสปอนเซอร์ใหม่เป็น ADVANC ยอมเสียผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาว

นอกจากนี้ รายงานข่าวที่ประชุมผู้ถือหน่วย ระบุว่า “มนตรี ศรไพศาล” ได้มาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และเขาบอกว่า เห็นด้วยกับการเปลี่ยนสปอนเซอร์ใหม่ แต่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขในสัญญาใหม่ ดังกล่าว

สำหรับวาระสำคัญในการพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้ JAS ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญในTTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือบุคคลที่ AWN กำหนด พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการในสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ยกเลิกสัญญาบางฉบับที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้กองทุนรวมดำเนินการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนในวาระนี้ได้ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจำนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม

โดยพิจารณาแต่ละเรื่องเป็นวาระย่อย ดังนี้

วาระที่ 1.1 พิจารณาอนุมัติให้ JAS ดำเนินการขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และการขายหุ้นสามัญใน TTTBB ให้แก่ AWN และ/หรือบุคคลที่ AWN กำหนด ตลอดจนผ่อนผัน และ/หรือแก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการ AWN ห้ามในการแข่งขันกับกองทุนรวม และเรื่องอื่นๆ ภายใต้สัญญาข้อตกลงดำเนินการ และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

 

วาระที่ 1.2 พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือ แก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับการเช่า และค่าเช่าเส้นใยแก้วนำแสง (OFCs) และยกเลิกสัญญาประกันรายได้ค่าเช่า และสัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน และการเพิ่มค่าเช่าล่วงหน้า ที่TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้กองทุนรวมสามารถคืนเงินลงทุนในจำนวนไม่เกินค่าเช่าล่วงหน้าที่ TTTBB ตกลงชำระให้กองทุนรวม

 

วาระที่ 1.3 พิจารณาอนุมัติผ่อนผัน และ/หรือแก้ไขรายละเอียดบางประการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาข้อตกลงดำเนินการ และยกเลิกสัญญาบัญชีธนาคาร และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

You may also like...